Pravidlá členstva

Všeobecné podmienky a pravidlá vernostného programu Fiat People

 
1. Vernostný program Fiat People
 

1.1. Vernostný program Fiat People je prevádzkovaný obchodnou spoločnosťou FIAT SR spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Dúbravská cesta 2, SK 841 04, Slovenská republika, IČ: 31344143 (ďalej len „FIAT SR"). Program Fiat People je vernostným programom, ktorý je určený pre zákazníkov spoločnosti FIAT SR a umožňuje im zbierať bonusové body (ďalej len „body Fiat People") pri nákupe služieb či produktov Fiat u autorizovaných predajcov a v autorizovaných servisných miestach Fiat a Fiat Professional alebo prostredníctvom aktívneho členstva v Klube Fiat People (tzn. účasť v súťažiach, vyplnenie dotazníka ap.). Zákazníci, ktorí sa zapoja do tohto programu (stanú sa členmi Klubu Fiat People), si môžu za nazbierané body objednať alebo vybrať odmeny spôsobom, ktorý je popísaný v článku 6.
1.2. Pre účasť v programe Fiat People platia tieto Všeobecné podmienky a pravidlá, ktoré zákazník akceptuje odoslaním registračného formulára na adrese www.fiatpeople.sk.
1.3. Body je možné získať u všetkých autorizovaných predajcov a v autorizovaných servisných miestach Fiat a Fiat Professional v Slovenskej republike alebo ich možno zapísať správcom vernostného programu Fiat People. Objednávky a dodávky odmien Fiat People sú možné len v rámci Slovenskej republiky.
1.4. Právo stať sa členom Klubu Fiat People má akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 ročná, ktorá online vyplní a odošle registračný formulár. Účasť je bezplatná. Účastníci programu dostanú kartu Fiat People s identifikačným kódom, na základe ktorého sa budú zaznamenávať získané body.
1.5. Odoslaním registračného formulára účastníci programu Fiat People potvrdzujú, že všetky informácie, ktoré uviedli na registračnom formulári, sú úplné a správne. Zmeny údajov uvedených v registračnom formulári (predovšetkým zmena emailovej adresy) musia byť okamžite oznámené na emailovú adresu fiatpeople@fiatpeople.sk alebo editované v osobnom profile daného člena na webových stránkach www.fiatpeople.sk.
1.6. Spoločnosť FIAT SR si vyhradzuje právo zapojiť do programu Fiat People ďalšie spoločnosti (ďalej len „autorizované dealerstvá FIAT"). Rovnako tak je možné, že autorizované dealerstvá FIAT program opustia. Spoločnosť FIAT SR sa zaväzuje oznámiť účasť nového autorizovaného dealerstva FIAT alebo ukončenie jeho účasti v programe Fiat People prostredníctvom internetovej stránky www.fiatpeople.sk. V zmysle týchto Všeobecných podmienok a pravidiel sa autorizovanými dealerstvami FIAT myslia autorizovaní predajcovia a autorizované servisné miesta Fiat a Fiat Professional v Slovenskej republike.
1.7. Registrácia a účasť v programe Fiat People je možná iba v prípade, že miesto bydliska účastníka je v Slovenskej republike.

 
2. Karta Fiat People
 

2.1. Karta Fiat People umožňuje členovi Klubu Fiat People zbierať body vo všetkých autorizovaných dealerstvách FIAT. Kartou Fiat People sa nedá platiť.
2.2. Každá karta Fiat People je pridelená jednému konkrétnemu zákazníkovi a je s ňou spojený užívateľský účet zákazníka.
2.3. Ku každému užívateľskému účtu sa môže viazať 0 - X vozidiel Fiat alebo Fiat Professional, ktoré vlastní člen Klubu Fiat People. Body Fiat People za nákup tovaru alebo služieb Fiat u autorizovaných dealerstiev FIAT je možné na členskú kartu Fiat People pripísať iba u vozidla, ktoré je zaregistrované k danému užívateľskému účtu.
2.4. Kartu Fiat People je možné získať 3 možnými spôsobmi: 1) Vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetových stránkach www.fiatpeople.sk (určené pre zákazníkov, ktorí si zakúpili vozidlo značky Fiat alebo Fiat Professional pred 1. 5. 2008, karta Fiat People je následne zákazníkovi zaslaná prostredníctvom pošty SR na uvedenú poštovú adresu). 2) Zakúpením nového vozidla značky Fiat alebo Fiat Professional u autorizovaného dealerstva FIAT (určené pre zákazníkov, ktorí si zakúpili nové vozidlo po 1. 5. 2008, karta Fiat People je odovzdaná predajcom priamo v autorizovanom dealerstve FIAT, následne je nutné dokončiť registráciu do Klubu Fiat People online na internetových stránkach www.fiatpeople.sk). 3) Návštevou autorizovaného servisu Fiat alebo Fiat Professional (karta Fiat People je odovzdaná predajcom priamo v autorizovanom servisnom mieste Fiat, následne je nutné dokončiť registráciu do Klubu Fiat People online na internetových stránkach www.fiatpeople.sk na základe údajov zaslaných na emailovú adresu zákazníka).

3. Zbieranie bodov
 

3.1. Pri nákupe tovaru alebo služieb Fiat u autorizovaných dealerov FIAT budú členom Klubu Fiat People pri predložení karty Fiat People prirátané prostredníctvom tejto karty body na členský účet.
3.2. Za každých 2 €, ktoré člen Klubu Fiat People zaplatí za nákup tovaru alebo služieb Fiat, bude na bodové konto pripočítaný 1 bod Fiat People. Niektoré služby sú viac zvýhodnené. Body je možné tiež získať nákupom nového vozidla Fiat alebo Fiat Professional. Body za nákup vozidla možno nárokovať od 1. 5. 2008. S nákupom nového vozidla zákazník automaticky získava členskú kartu Fiat People od daného predajcu. Konkrétne odmeňovanie bodmi je uvedené na internetových stránkach Fiat People (www.fiatpeople.sk/klub/ako-ziskat-body).
3.3. Body Fiat People je možné tiež získať v súťažiach organizovaných v rámci vernostného programu Fiat People a to podľa platných súťažných pravidiel. Člen Klubu Fiat People získava 20 bodov Fiat People vyplnením dotazníku spokojnosti, ktorý sa nachádza na internetových stránkach www.fiatpeople.sk. Každý nový člen, ktorý vstupuje do Klubu Fiat People, získava 20 bodov Fiat People ako darček za svoju registráciu (nevzťahuje sa na členov, ktorí do Klubu Fiat People vstupujú na základe nákupu nového vozidla).
3.4. Spoločnosť FIAT SR si vyhradzuje právo prideľovania bodov za nákup tovaru a služieb kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo rozšíriť; to isté platí pre počet bodov. Tieto zmeny, obmedzenia a rozšírenia budú oznamované prostredníctvom internetových stránok www.fiatpeople.sk.
3.5. Spoločnosť FIAT SR si vyhradzuje právo neprideľovať body Fiat People za nákup tovaru alebo služieb Fiat v prípade, že sú poskytované iné predajné výhody alebo zľavy, alebo je tovar alebo služba nakupovaná v rámci iných osobitných propagačných ponúk.
3.6. Pri nákupe tovaru alebo služieb Fiat u autorizovaných dealerov FIAT môžu byť body pripočítané iba pri predložení karty Fiat People počas platenia. Ak zákazník počas nákupu riadne nepredloží svoju členskú kartu, body nemôžu byť pripočítané.
3.7. Spoločnosť FIAT SR si vyhradzuje právo zrušiť prirátanie bodov v prípade, že transakcia alebo platba bola zrušená a body boli pripočítané na základe takejto transakcie, a to bez ohľadu na dôvod zrušenia, alebo v prípade chybného zadania alebo zneužitia karty Fiat People.

4. Získané body

4.1. Získané body sa zaznamenávajú na členský účet pod príslušným identifikačným kódom. Členovia Klubu Fiat People si môžu aktuálny počet získaných bodov overiť kedykoľvek po prihlásení k svojmu užívateľskému účtu na stránkach www.fiatpeople.sk, alebo dotazom zaslaným na emailovú adresu fiatpeople@fiatpeople.sk.
4.2. Námietky ohľadom správnosti počtu získaných bodov alebo ich kompletnosti musia byť zaslané do 1 mesiaca od ich pričítania na emailovú adresu fiatpeople@fiatpeople.sk, v prílohe musia byť uvedené príslušné faktúry. Ak v tejto lehote nie sú predložené žiadne námietky, počet oznámených bodov sa považuje za akceptovaný.

5. Platnosť a uplatňovanie bodov

5.1. Body sú platné po dobu 36 mesiacov od dátumu, kedy boli pripočítané a ich platnosť končí automaticky v posledný deň príslušného mesiaca na konci tejto lehoty.
5.2. Body sa uplatňujú v poradí podľa dátumu a času, kedy boli pripočítané tak, aby body, ktoré boli získané najskôr, boli uplatnené ako prvé.
5.3. Body je možné uplatňovať v E-shope Fiat People (www.fiatpeople.sk/e-shop). Jednotlivý tovar je možné získať za príslušný počet bodov, ktorý je uvedený u ponúkaného tovaru.
5.4. Tovar v E-shope Fiat People je možné nakupovať len za body a rozdiel medzi stavom bodov a bodovou hodnotou tovaru nemožno doplniť peňažne.
5.5. Body nemôžu byť vymenené za peniaze. Ponuka tovaru môže byť kedykoľvek bez upozornenia zmenená.
5.6. Objednávanie a zasielanie tovaru z E-shopu Fiat People je možné iba v rámci Slovenskej republiky. Tovar bude zasielaný na adresu, ktorá bola členom Klubu Fiat People oznámená v registračnom formulári. Spoločnosť FIAT SR nenesie zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté problémy v prípade, že člen Klubu Fiat People uviedol nesprávnu adresu, neoznámil spoločnosti FIAT SR zmenu adresy alebo urobil v oznámení o zmene adresy chybu.
5.7. Tovar bude zasielaný do vyčerpania zásob. Ak určitý tovar uvedený v E-shope Fiat People už nie je k dispozícii, člen Klubu Fiat People má právo vybrať si iný tovar za zodpovedajúci počet bodov Fiat People, alebo na vrátenie uplatnených bodov.

6. Dodacie podmienky a výmena tovaru

6.1. Zákazník je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru z E-shopu Fiat People prekontrolovať stav zásielky (najmä ak je zistené mechanické poškodenie obalu zásielky), prípadne odmietnuť prevzatie poškodenej zásielky. V prípade poškodenia je nutné vyhotoviť záznam o poškodení a tento do 24 hodín zaslať poštou na adresu spoločnosti FIAT SR alebo emailom na fiatpeople@fiatpeople.sk. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok prepravovaný tovar je poistený. Ak zákazník prevezme poškodenú zásielku a potvrdí jej prevzatie podpisom, na dodatočnú náhradu poškodeného tovaru nie je žiadny nárok.
6.2. V prípade, že dodaný tovar má závadu, ktorá nie je spôsobená prepravou, člen Klubu Fiat People má nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru. Poškodený tovar musí byť najskôr predložený na posúdenie spoločnosťou FIAT SR, keď vada bude uznaná za platnú spoločnosťou FIAT SR prebehne následne výmena tovaru.
6.3. Zákazník je povinný oznámiť vadu tovaru do 3 dní od jeho prevzatia na emailovú adresu fiatpeople@fiatpeople.sk. Keď tak zákazník neurobí, nie je možné už tovar vrátiť ani vymeniť.
5.4. Spoločnosť FIAT SR neposkytuje členom Klubu Fiat People žiadne dodatočné záruky.

7. Strata a zneužitie členskej karty Fiat People

7.1. V prípade akejkoľvek straty alebo krádeže členskej karty Fiat People je možné požiadať o novú členskú kartu emailom na fiatpeople@fiatpeople.sk. Body už pripočítané na členskú kartu, ktorá bola stratená, budú prevedené na kartu novú.
7.2. Člen Klubu Fiat People je povinný bezodkladne informovať spoločnosť FIAT SR, keď má podozrenie, že jeho členská karta je zneužívaná treťou stranou. Keď člen Klubu Fiat People o tejto skutočnosti náležite informoval, nemá zodpovednosť za škody spôsobené zneužitím členskej karty Fiat People.

8. Ochrana údajov

8.1. V rámci programu Fiat People spoločnosť FIAT SR vytvára databázu. V súvislosti s touto databázou bude spoločnosť FIAT SR využívať a ukladať údaje o členovi Klubu Fiat People, ktoré uviedol v registračnom formulári so svojím súhlasom.
8.2. Odoslaním registračného formulára zákazník potvrdzuje súhlas s členstvom v Klube Fiat People, zaväzuje sa dodržiavať tieto Všeobecné podmienky a pravidlá a súčasne udeľuje v zmysle zák. č 101/2000 Z.z., o ochrane osobných údajov, výslovný súhlas s tým, aby spoločnosť FIAT SR, prípadne tretia osoba, ako určený spracovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala osobné údaje uvedené v registračnom formulári a uložila ich do svojej databázy. Člen Klubu Fiat People udeľuje súhlas so spracovaním svojich uvedených osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním údajov obchodným partnerom spoločnosti FIAT SR pre účely marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby spoločnosť FIAT SR, prípadne tretie osoby, s ktorými spoločnosť FIAT SR uzavrie príslušné zmluvné dojednania, posielali účastníkovi programu obchodné oznámenia v elektronickej podobe v zmysle zák. č 480/2004 Z.z., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas so spracovaním údajov a zasielaním obchodných oznámení môže člen Klubu Fiat People kedykoľvek odvolať svojím výslovným a určitým prejavom zaslaným na adresu spoločnosti FIAT SR alebo emailom na fiatpeople@fiatpeople.sk.

9. Ukončenie členstva v Klube Fiat People

9.1. Členovia Klubu Fiat People majú právo kedykoľvek svoje členstvo zrušiť bez výpovednej lehoty, a to doručením oznámenia o zrušení svojej účasti na adresu spoločnosti FIAT SR (pozri bod 1.1) alebo emailom na fiatpeople@fiatpeople.sk.
9.2. Spoločnosť FIAT SR má právo kedykoľvek členstvo zrušiť zo závažného dôvodu bez výpovednej lehoty, a to v týchto prípadoch: (i) zneužitie členskej karty Fiat People, (II) ukončenie členstva v Klube Fiat People podľa bodu 11.1.
9.3. V prípade ukončenia členstva v Klube Fiat People nemôžu byť už získané body naďalej uplatnené. Po účinnom ukončení členstva už nie je možné ďalšie získavanie bodov. Členovia Klubu Fiat People majú v tomto prípade povinnosť svoju členskú kartu Fiat People zničiť.

10. Ukončenie vernostného programu Fiat People a zmeny Všeobecných podmienok a pravidiel tohto programu

10.1. Spoločnosť FIAT SR si vyhradzuje právo vernostný program Fiat People ukončiť, doplniť alebo zmeniť, a to na základe oznámenia, ktoré musí byť uverejnené v primeranej lehote vopred. V prípade ukončenia vernostného programu Fiat People nemôžu byť už získané body uplatnené.
10.2. Spoločnosť FIAT SR si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky a pravidlá upraviť, pokiaľ to bude v záujme bezpečného fungovania vernostného programu Fiat People nevyhnutné. Členovia Klubu Fiat People budú o všetkých úpravách vopred informovaní na internetových stránkach www.fiatpeople.sk.

11. Všeobecné ustanovenia

11.1. Tieto Všeobecné podmienky a pravidlá sú platné od 01.01.2013 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti.
11.2. Všetky otázky týkajúce sa Všeobecných podmienok a pravidiel smerujte na fiatpeople@fiatpeople.sk.